26 maart 2007

Jaarverslag 2006

Voorwoord


Vanuit onze doelstelling , Ontwikkelingswerk aan de basis door het bevorderen en verbeteren van leefomstandigheden van kansarme families en personen in Indonesië, hebben wij ook in 2006 weer mede dankzij vele gulle gevers, een positieve bijdrage kunnen leveren
aan het welzijn van een aantal inwoners van dit mooie land. Een land met helaas grote verschillen tussen arm en rijk, met veel (natuur)rampen en grote politieke- en godsdienstige tegenstellingen.
In dit verslag een beknopt overzicht van onze activiteiten. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar onze website http://harapan.dse.nl

Wij hopen ook
in 2007 weer een beroep te kunnen doen op iedereen die Harapan, maar vooral de mensen in Indonesië, een warm hart toedraagt.

Jos van der Heijden, voorzitter


Bestuur – organisatie

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 personen, er is 1 vacature.


 • voorzitter Jos van der Heijden, Best
 • secretaris Joz Bruggeman, Best
 • penningmeester Hanneke Renders, Oirschot
 • vacature We willen de vacature graag z.s.m. invullen, bij voorkeur met iemand uit Oirschot, die enige ervaring heeft op het gebied van publiciteit en websitebeheer.

  Het bestuur vergaderde 5 x. Voor lopende zaken of zaken die op korte termijn moesten worden afgehandeld werd in toenemende mate gebruik gemaakt van e-mail contact.

  Na de aardbeving werd op Java met hulp
  van Harapan deze Bamboeschool gebouwd.

  Website:
  Graag hebben wij gebruik gemaakt van het aanbod van Ger Bruggeman om voor ons een website te maken. (http://harapan.dse.nl). Wij proberen u hierdoor zo goed mogelijk te informeren. Uw suggesties m.b.t. de inhoud zijn welkom.

  Financiën:
  -door Kantoor Harry Nijssen BV. uit Best werd geheel belangeloos de jaarrekening 2005 opgesteld.
  -van de belastingdienst ontvingen wij de beslissing dat in het kader van de successiewet Harapan als instelling in aanmerking komt zoals bedoeld in artikel 32, lid 1, onderdeel 3 en artikel 33, lid 1, onderdeel 4 van de successiewet. Giften aan onze Stichting komen in aanmerking voor belastingaftrek.
  - donateurs :voor minimaal € 5,-- per maand kan men als donateur onze activiteiten steunen. Ondersteuning is ook mogelijk door een incidentele gift.In 2007 willen wij een nieuwe actie voor het werven van donateurs houden. Misschien kunt u familie, vrienden, kennissen informeren over Harapan en vragen of ze donateur willen worden of een incidentele bijdrage willen schenken.

  Publiciteit:
  Regelmatig publiceerden wij over onze activiteiten in de plaatselijke en regionale dag / weekbladen. Zonder de redacties van andere weekbladen tekort te willen doen is een speciaal woord van dank aan Groeiend Best op z'n plaats. Alle door ons aangeleverde teksten met foto's werden, meestal op een prominente plaats, opgenomen.
  De medewerking van Omroep Best mag zeker niet onvermeld blijven. Regelmatig werden wij uitgenodigd om over onze activiteiten te komen vertellen. Ook de Kabelkrant van Omroep Best besteedde veel aandacht aan Harapan.

  Sociale markt:
  Tijdens de jaarlijkse sociale markt presenteerden wij ons samen met de Stichting Nativitas aan de vele bezoekers. Onze kraam was ingericht met informatie over doelstelling en werkwijze van Harapan en met foto's van de acties : Help Nias Nu, Bamboeproject aardbeving Java, Inrichting werkplaats Flores. Door enkele kinderen in Indonesische kleding werden sleutelhangers verkocht voor de adoptiekindeen op Sumatra.
  De Stichting Nativitas gaf in de 2e kraam informatie over de activiteiten van Mama Belgie op Flores. De kramen stonden in het Derde Wereldstraatje van Best-Ontwikkelings Werk. (BOW)

  Koninklijke onderscheiding :
  Bij zijn afscheid als directeur van de Stichting Mobest ontving onze voorzitter Jos van der Heijden een Koninklijke onderscheiding. Hij kreeg deze o.a. voor zijn werkzaamheden t.b.v. de Stichting Harapan. Een van onze bestuursleden was actief betrokken bij de aanvraag voor deze onderscheiding.

  Activiteiten

  Adoptie -gezinsondersteuning
  Er werden 7 kinderen / gezinnen geadopteerd. Om een kind te adopteren betaalt men minimaal € 15,-- per maand. Het geld wordt per kwartaal rechtstreeks naar Indonesië overgemaakt en door onze contactpersoon bij het betreffende gezin gebracht.

Wij ontvingen enkele incidentele giften voor ondersteuning aan gezinnen in Bukittinggi en Malang.
De Rabobank heeft toegezegd ook voor 2006 de kosten van de transacties aan ons terug te betalen.

Verkoop sleutelhangers voor adoptiekinderen

Stichting Harapan Jaya
Deze Stichting heeft een revalidatiecentrum in Pematang Siantar in de buurt van Medan. Hier worden
jaarlijks veel patiënten, vooral kinderen, door Nederlandse artsen (belangeloos) geopereerd aan allerlei afwijkingen zoals: polio en klompvoeten. Ook worden lipspleten, brandwonden en dwarslaesies behandeld. Men krijgt nagenoeg kosteloos, ongeacht geloofsovertuiging of etnische afkomst, de noodzakelijke medische hulp.
Na overleg met Zuster van Paassen de oprichtster van Harapan Jaya hebben wij aangeboden in Bukittinggi
een contactpersoon voor verwijzing van patiënten te zoeken. In 2006 is dit nog niet geregeld. In 2007 zullen nadere afspraken met Harapan Jaya gemaakt worden. Er zijn hierover inmiddels contacten met Zuster van Paassen. Twee mensen uit Bukittinggi zijn bereid gevonden extra aandacht te willen besteden aan het doorverwijzen van kinderen die evt. in aanmerking zouden kunnen komen voor een operatie , naar een "medisch"geschoolde contactpersoon. Zuster van Paassen zal begin 2007 in Bukittinggi proberen via een polikliniek en / of een klooster een contactpersoon te vinden.
Er zijn ver gevorderde plannen van Harapan Jaya om op West Timor ook een revalidatiecentrum te stichten. I
n 2007 zullen de plannen uitgevoerd worden. Wij hebben toegezegd te willen proberen hiervoor extra geld via onze Stichting te verwerven.

Kansarme kinderen op Flores
Begin 2006 kwam Stichting Harapan - naar aanleiding van de IKON uitzending op 1ste en 2de Kerstdag 2005 over het werk van ontwikkelingswerkster Mama België op het Indonesische eiland Flores - in contact met de Stichting Nativitas uit Horst. Deze Stichting (www.kinderenvanflores.nl) zet zich in voor kansarme kinderen op Flores. Er ontstond een samenwerkingsactiviteit gericht op het verkrijgen van middelen om een werkplaats voor een weeshuis en voor gehandicapten te kunnen inrichten.Harapan diende hiertoe een projectaanvraag in bij de Stichting Nederlands Kampioenschap Handmelken uit Best. Van de 17 ingediende
projecten werden er 6 gehonoreerd, waaronder het project van Harapan/Nativitas
Harapan stimuleerde het deelnemen aan het handmelken voor ploegen op zaterdagavond. Maar liefst 11 ploegen bestaande uit familieleden, vrienden, kennissen, gildebroeders werden opgetrommeld. Nativitas uit Horst kwam met 2 ploegen.
Op 7 december 2006 keerde de Stichting Handmelken € 60.000 uit aan de geselecteerde projecten. Het geld w
as bijeengebracht door allerlei activiteiten waaronder het handmelken in het 3e weekend van september en de opbrengst van de bijzonder actieve kringloopwinkel. Uit handen van de voorzitter Jan van Beerendonk ontving Harapan een cheque van € 10.000,-- Hiervan zijn machines t.b.v. de nieuw te bouwen werkplaats gekocht zoals een cirkelzaag, een vlakbank, 2 schaafmachines, een holle beitelfrees en een lintzaag. Dit was voor een totaalbedrag van € 9400,--.

Het transport van Surabaya naar Maumere kostte nog € 2000,--. De machines kunnen nu al gebruikt worden voor het vervaardigen van materialen t.b.v. de nieuwe werkplaats. Naar verwachting zal deze eind 2007 in gebruik genomen worden. De Stichting Harapan heeft het project inrichting werkplaats Flores afgesloten, maar blijft zich inzetten voor hulp aan het vele goede werk dat op Flores o.a. door Mama België gedaan wordt.

€ 10.000,-- uit Best voor de Kinderen van Flores
Aardbeving Java- Yogyakarta
Eind mei 2006 werd het gebied in / om Yogyakarta getroffen door een zware aardbeving.
6000 doden, 600.000 daklozen als gevolg van de aardbeving met een kracht van 6,2 op de schaal van
Richter, welke de Javaanse stad Yogyakarta in Indonesië op z´n grondvesten deed trillen en zorgde voor veel leed.
Nog steeds is er de brommende en vuurspugende vulkaan Merapi op de achtergrond terwijl de Javanen die alles kwijt zijn geraakt, zo goed als het kan, hun leven weer voorzichtig aan oppakken. En dat valt niet mee, veel mensen wonen nog in schamele tenten of onder een zeil.
Stichting Harapan heeft zich i.s.m. de plaatselijke
hulporganisatie Ruman Teman ingezet voor de slachtoffers van deze ramp. De opbrengst van de Harapan acties bedroeg eind 2006 ruim € 6500,-- Van dit geld werden voedselpakketten uitgedeeld, waterputten aangelegd en werd aanvullende medische hulp verleend aan o.a slachtoffers met botbreuken, die nog niet of nog niet voldoende behandeld zijn. Verder zijn er in het kader van het BAMBOE-Project 18 bamboe-huisjes , 1 kleuter- en 1 basisschool betaald door Harapan .


Een van Harapan-bamboehuisjes

Tijdelijke huisvesting na de aardbeving
Diversen
-een student aan de universiteit van Padang wordt mede via onze Stichting financieel gesteund. Deze student regelt voor ons de betalingen van de adoptiegelden en andere geoormerkte giften in Bukittinggi en Padang Panjang.


-tijdens de kerstbrunch van het ROC Eindhoven werd gecollecteerd voor de hulp aan Java onder het motto van : Een school voor een school. Wij presenteerden ons daar d.mv. een kleine tentoonstelling over Harapan en de verschillende activiteiten.


-in de "jong en oud- viering" in de protestantse kerk in Best was het thema op 5 nov. 2006: "Wat bezielt mij?"
Namens Harapan vertelde Jos van der Heijden hoe hij samen met anderen zich inzet voor de medemens die in de knel zit; het geloof in het grote gebod "Gij zult de Heer uw God liefhebben boven alles en uw naaste als u zelf". De binding met Indonesië speelt een grote rol. Hij informeerde de aanwezigen over de activiteiten van de Stichting Harapan.

-in juli werd Pangandaran op Java getroffen door een tsunami. We hebben contacten met enkele mensen ter plaatse over eventuele hulpverlening . Mogelijk dat in 2007 een project ondersteuning weeskinderen van start zal gaan.

Na de tsunami juli 2006 een opvangkamp in

Pangandaran.


Geen opmerkingen:

NOODKREET OM HULP VAN YAYASAN NATIVITAS OP FLORES / steun onze actie (vervolg)

We weten dat in Nederland bij veel mensen de nood hoog is ten gevolge van de corona-pandemie. Toch willen wij een beroep doen op de men...